«سی دعا و خیر خواهی در 30 روز ماه مبارک رمضان»

بر این اساس استادان، کارمندان و دانشجویان می‌توانند 30 دعا، خیر خواهی و نیک اندیشی  برای هم نوعان و هم کیشان، مستخرج و مستند به آیاتی از قرآن کریم را با ترجمه آزاد  انتخاب نمایند.

 

جوایز:

برگزیده اول: 3/000/000 ریال 

برگزیده دوم: 2/500/000 ریال

برگزیده سوم: 2/000/000 ریال

برگزیده چهارم:1/500/000 ریال  

برگزیده پنجم: 1/000/000 ریال

 

مهلت ارسال آثار: 1400/2/27