« پنداشت های معنوی»

 بیان هنری از برکات رمضان در قالب های: گرافیک، تصویر سازی، نقاشی، عکاسی و ... 

 

جوایز:

برگزیده اول: 6/000/000   ریال

برگزیده دوم:5/000/000    ریال

برگزیده سوم: 4/000/000  ریال

برگزیده چهارم: 3/000/000 ریال

برگزیده پنجم: 2/000/000  ریال

                                                                                                                          مهلت ارسال آثار: 1400/3/15