«دینداری و محبت»

اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز می توانند کلیپ هایی را در قالب فیلم و انیمیشن حداکثر به مدت 2 دقیقه، با موضوع دینداری و محبت تهیه وتنظیم نمایند.

 

جوایز:

برگزیده اول: 10/000/000   ریال

برگزیده دوم:8/000/000    ریال

برگزیده سوم: 6/000/000  ریال

برگزیده چهارم: 5/000/000 ریال

برگزیده پنجم: 4/000/000  ریال

                                                                                                                                                                                                           مهلت ارسال آثار: 1400/3/15