شماره تماس دفتر نهاد رهبری دانشگاه هنر در کرج: 02632523040