مجموعه نشستهای تخصصی انجمن علمی فرش ایران

مجموعه نشستهای تخصصی انجمن علمی فرش ایران با همکاری موزه فرش ایران در تاریخ 11 آذر ماه 98 برگزار می گردد.

کلمات کلیدی