شناسایی انفجارهای جدید فضایی توسط دانشمندان

محققان و ستاره شناسان موفق به شناسایی انفجارهای جدید فضایی شده اند که منجر به رویدادهایی منحصر به فرد در جهان می شود.

به نقل از نیواطلس، انفجارهای تازه شناسایی شده توسط ستاره شناسان منجر به رویدادی موسوم به گذر سریع نور آبی می شود که نتیجه ان شکل گیری حجم زیادی از انرژی و درخشش زیاد در دل آسمان است.

گذر سریع نور آبی گرمای زیادی را آزاد کرده و نور خاصی را به رنگ آبی در فضا به وجود می آورد. این نور با سرعت بسیار زیادی حرکت می کند و اگر چه این پدیده در ظاهر شباهت زیادی با رویدادهایی مانند تولید پرتوهای گاما، انفجارهای رادیویی سریع و تولید ابرنواخترها دارد، اما مدت زمان فعل و انفعالات مربوط به انفجارها بیشتر از نمونه های قبلی طول می کشد و اثر نور و انرژی آزاد شده تا چند روز باقی می ماند. این در حالی است که انرژی ابرنواخترها بین چند ماه تا چند سال باقی می ماند.

انفجارهای یادشده منجر به شکل گیری برخی اجرام آسمانی شده اند. یکی از این اجرام آسمانی به نام AT2018COW که در ژوئن سال 2018 شناسایی شده صدبرابر ابرنواخترهای عادی درخشان است. این مساله در مورد دو جرم آسمانی دیگر به نام های ZTF18abvkwla و CSS161010 نیز صدق می کند.

کلمات کلیدی
حمیدرضا علی غنی
تهیه کننده:

حمیدرضا علی غنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *