دوره آموزشی دستورالعمل جامع برنامه ریزی کلاسی و حق التدریس دانشگاه هنر برگزار شد

در این دوره که با حضور ریاست و معاون آموزشی دانشگاه آغاز و توسط مدیر آموزش کل دانشگاه ارائه شد، مدیران گروههای آموزشی دانشگاه حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر و به نقل از ترنج، این دستورالعمل به منظور نظام مند نمودن و ارتقای سطح کیفیت آموزش و بر اساس قوانین و مقررات وزارتی در معاونت آموزشی دانشگاه هنر تدوین و به تأیید و تصویب شورای آموزشی، شورای دانشگاه و هیئت رئیسه دانشگاه هنر رسیده است. این دستورالعمل شامل شرایط برنامه ریزی کلاسهای درسی، واحدهای موظف اعضای علمی، سقف تدریس، فرایند دعوت از مدرس مدعو جدید، شرایط تدریس در مقاطع تحصیلی دانشگاه و موارد مربوط به حق التدریس و حق الزحمه اساتید می شود. در این دوره که با حضور ریاست و معاون آموزشی دانشگاه آغاز و توسط مدیر آموزش کل دانشگاه ارائه شد، مدیران گروههای آموزشی دانشگاه حضور داشتند.

 

کلمات کلیدی