برگزاري دومين نشست هم انديشي دانشگاه هنر با رويكرد آينده نگري و آينده نگاري

دومين نشست هم انديشي مديران دانشگاه هنر با رويكرد آينده نگري و آينده نگاري ، با حضور آقاي دكتر مقصود فراستخواه ـ دانشيار مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ـ در پرديس كرج دانشگاه هنر برگزار گرديد.

دومين نشست هم انديشي مديران دانشگاه هنر با رويكرد آينده نگري و آينده نگاري ، با حضور رياست دانشگاه، مسئول نهاد رهبري دانشگاه، اعضاي شوراي دانشگاه، مديران، سرپرستان  و برخي كارشناسان دانشگاه و همچنين آقاي دكتر مقصود فراستخواه ـ دانشيار مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ـ از ساعت 30 : 8  بامداد دوشنبه 94/1/31  در پرديس كرج برگزار شد.

در اين نشست ضمن ارائه گزارشي از نشست اول و اعلام برنامه نشست دوم توسط دكتر حقيقت نائيني(مدير طرح و برنامه دانشگاه) جناب آقاي دكتر اكرمي رئيس دانشگاه از همه مديران و همكاران خواست در راستاي موضوع اين نشست يعني امور مربوط به آينده دانشگاه مشاركت جدي داشته باشند . همچنين ايشان با تأكيد بر تدوين برنامه خوب و شايسته و اجراي آن ، همه را به هم انديشي در اين خصوص فرا خواند.

پس از ايشان ، خانم دكتر پرتوي ـ معاون پژوهشي ـ ، آقاي دكتر سامانيان ـ معاون آموزشي ـ و  آقاي دكتر مقصود فراستخواه ـ دانشيار مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ـ هر يك مطالبي در حوزه كاري خود بيان نمودند . در ادامه ،كارگروه هاي گوناگون ( آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، عمراني و ... ) تشكيل شد و هر كارگروه راهبردهاي مورد نظر خود را در جداولي كه به همين منظور تهيه شده بود نوشته و ارائه نمودند . اين نشست در ساعت 45 : 17 با سپاسگزاري رياست محترم دانشگاه پايان پذيرفت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی